برای خواندن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .


فوق العاده ، فوق العاده 

کوبیده شدن مواضع میترا به دست داش دیوونه

 

آقا ما بابامون یه عمو داره حداقل یه سه هزار سالیش هست . یه زخم رو صورتشه که مورخان حدس میزنند زخم شمشیر دیا اکو اولین پادشاه قوم ماد هستش . این بشر هر کی رو ببینه نصیحتش میکنه حالا فامیل ، آشنا ، بزرگ ، کوچیک ، خزنده ، چرنده ، پرنده ، حتی گفته شده یه بار روبروی تلویزیون نشسته و عادل فردوسی پور رو هم نصیحت کرده ، واقعا رو مخه ، همه رو هم صدا میزنه هوووی بچه ، امروز میترا بهم زنگ زد که بیا خونمون بابام کارت دارهشیطان ، چشمتون روز بد نبینه تا رفتم تو خونه دیدم همین آقا که ذکر خیرش بود سعید بدبخت رو گرفته زیر رگبار نصیحت کلافه،سعید هم عین یه مرغ منتظر ذبح افسردگی گرفته بود ولی با دقت گوش میداد نگران. تا من رسیدم و نرسیدم میترا منو گرفت و کشون کشون برد جلوی این عمو ی بابامون و گفت : ببیند عمو این ... داش دیوونه رو نصیحت کن همش منو اذیت میکنه بعدشم یه خنده ی بد جنسکانه ی کفر درار کرد و رفتشیطان ، آقا اونم گفت هووووی بچه بیا اینجا بینماسترس و  بعد پرسید مگه تو کر (پسر) فلانی نیستی ؟ گفتم بله ، گفت : مگه ننه ی این دختر شیرت نداده ؟ گفتم بله ! گفت : مگه دل درد داری خواهرتو اذیت میکنی ؟ پدر ... گ . گوساله ما بختیاری ایم الکی که نیست  آدم وقتی د ده اش (خواهرش) رو میبینه باید احترامش کنه (احترام بش بذاره) داشت موتورش گرم میشد که گفتم : عمو یه دقیقه صبر کن تا بهت بگم چرا اذیتش میکنم . بعد بهش گفتم : این میترا خواهرمه مگه نه ؟ گفت : ها  خو .گفتم یعنی من برادرشم درسته ؟ گفت : خو . گفتم : یعنی من حق ندارم به خواهرم بگم با زنی که هفده بار شوهر کرده و طلاق گرفته نگرده ؟ حق ندارم به خواهرم بگم  دختر حق نداره سوار ماشین بشه ؟ حق ندارم به خواهرم بگم : نصف شب نرو تو حیاط سیگار بکش ؟ حق ندارم بهش بگم از تو جیب بابات پول کش نرو  و برو بده به دوستات که کتکت نزنن ؟ که یهو عموی بابام داد زد هووووی میترا پدر ... گ بیا ایچو بینم (بیا اینجا ببینم ) و بعد شروع کرد یه کم نصیحت کردن و یه ضربه ی عصا زدن به پای میترا و در همین حین من و سعید هم عین دو تا مار از خونه بیرون خزیدیم و کلی خوش گذروندیم و به روح میترا لعنت فرستادیم .  

 

قیافه عمو جان در حال نصیحت

قیافه ی میترا در زیر بار نصیحت

قیافه من در حین فرار از نصیحت


خوش باشید شیطان