برای دیدن به ادامه ی مطلب تشریف ببرید قلب


من اینجا نیستم لولو

این فعلا 29 بیله بزرگ بشه میشه 30 بیل

بدون شرح

اینم عکس بچگی های پسر خاله

بچه از تو پاچه ی بابات بیا بیرون

صبا و آذر و سوگند 2 خودشونو کنترل کنن 

اشتباه عکس کجاست ؟

خوب حالا یه کم سبز بشید

جای یه تفنگ ساچمه ای خالی

از این عکسای خوراک پست افسردگیه: آه ای دروغهای شیرین بیایید و مرا همینطوری درسته قورت بدهید اونم تلخ تلخ با هویج فرنگی و ته خیار .

امید وارم سرحال با دو تا بال در هنگام زایمان دور از دسترس آل دشمنتان حمال فارغ از مکر دلال با قدی تال خوشتیپ تر سال به سال ماشینتان بی نیاز از پا چال موزهایتان پر از خال کمر بد خواهتان مثل دال دارای کیف و کلاه و شال (اونم مارک) در محیطی آرام و بی داد و قال یخچالتان عاری از نارنگی کال حسودتان  مبتلا به مرض گال زبان درازها جلویتان لال سرنوشتتان پر از اموال مواد آرایشیتان تهیه شده از چربی وال تیرتان همیشه نشسته در خال و کلا خوش فال ... 

حالا مال قال جال  آل فال حال کال سال ....