برای دیدن عکسها به ادامه ی مطلب بروید . 

قلب


آه !!! ای آیینه تو هم ؟ تو هم خائن شده ای و شرنگ دروغ به کامم میریزی ؟ آه ! ای لعنت به تو ...، (بابا خفه شو کم زر بزن بذار ملت عکسو ببینن .)

خو اگه اینم روش شرح بدم دست کمی از اون دو تا ندارم

کی حاضره اینو بدن خودش بعدش (دو ثانیه بعد) کتکش بزنن  ازش بگیرنش ؟

فکر کنم اسب یکی از فضا نورداست ؟

 یعنی این خود عکس خراب کنه ها .

 مهندس به مخترع این میگن ها

 شنیدید میگن ک..افت چه خوشحاله ؟ (اینم سندش)

 آیا به کلمه ی فضایل دقت کرده اید ؟

فضا + یل

فضا = همون فضا دیگه محیطی که اجرام آسمانی در اون ساکنند .

یل= پهلوان

پس فضایل = پهلوان آسمانی

حواستونو جمع کنید الکی براتون معنی نکنند .

قلب