اولین بیضه بند درسال1847در بازی کریکت به کاربرده شد ولی اولین کلاه ایمنی درسال1947 به کاررفت یعنی 100 سال طول کشید تامردها بفهمند مغزشون هم به اندازه بیضه هاشون مهمه