برای مشاهده ی عکخندها به ادامه مطلب تشریف بردن شما نشان از هوشمندی شماست  درست همانگونه که بلیط نشان شخصیت بود .


د بزنش انتره میمون معطل چی هستی؟

آب + گرمکن = آبگرمکن

قدر سگ سگرر شناسد قدر مرغک ، مرغکی

یعنی بعضیا دنیا میان که خلاقیت منتشر کنن .

ببینید یکی دیگه از همون خلاقهاست ها

یعنی به این میگن قدرت بدنی ها

واما :

 

یکی از دانشجویان پرسیده بود :

چرا میگویند بگیریم بخوابیم ؟ دقیقا باید چه چیز را بگیریم و بخوابیم ؟

و اما پاسخ این حقیره فقیره دلیره کبیره صغیر :

آیا تا کنون رادیاتور ماشینتان الکی به غلغل کردن افتاده است ؟ چاره چیست ؟ خوب هوا گیری .

آیا تا کنون آبگرمکن دیواری منزلتان الکی به صدا افتاده است ؟ چاره چیست ؟ خوب هوا گیری .

چه شباهتی بین رادیاتور و آبگرمکن دیواری و انسان هست ؟ خوب یک سری لوله ی پیچ در پیچ در هر سه مورد موجود است که در مورد انسان به آن روده میگویند .

اما چون کلمه ی هواگیری در مورد انسان کمی بویناک است پس فقط گیری به کار میرود . پس وقتی میگویند بگیریم و بخوابیم یعنی اول به مبرز (مستراح) برویم هوایی از رودگان بگیریم و بعد بخوابیم . تا مبادا در موقع خواب محیط اتاق برای دیگران بویناک شود . به امید آنکه پاسخ خویش را یافته باشید .

 

یکی دیگر از دانشجویان تحلیل اندر وید را خواسته بودند .

خوب این حرف به اینگونه تجزیه میشود .

ان + در + و+ید

سه مورد اول که دارای معنی مشخص هستند . و اما ید  یعنی چه . خوب یعنی دست . اما چون یک (و) اضافه در اینجا موجود است این بیانگر اینست که کلمه ای پنهان شده و چون این نام را بر سیستم عامل گوشی موبایل نهاده شده و  خود گوشی اشاره به گوش دارد پس این کلمه در اصل باید به صورت . ان در گوش و ید بوده باشد یعنی ان در گوش و دست .  پس چون ما از گوشی موبایل با دست و گوش استفاده میکنیم احتمالا منظور سازنده این بوده است که کلا این سیستم عامل سیستم عامل گهی میباشد که ما به دست و گوشمان میزنیم .

امیدوارم رفع مشکل شده باشد .