برای خواندن جوکها به ادامه ی مطلب تشریف ببرید . قلب


 

 

 

هیچ دقت کردین تمام صبح ها داری از جیش میترکی بجز صبحی که میخوای بری آزمایش بدی !

 

 

 

 

 

از غضنفر می پرسن به نظرت گ...ز چه شکلییه ؟ میگه فک کنم حلقه ای باشه ، چون وقتی میاد همه میخوان بندازن گردن هم دیگه ..

 

 

 

 

آنچه والدین به ما اموختند:
.
.
.
بـهـداشـت : اگه می خواید همدیگه رو بُکُشید برید بیرون ،الان اینجا رو تمیز کردم..
دعــا : دعا کن سر جاش باشه وگرنه.........
مـنـطـق: بخاطر اینکه من میگم..!
آیـنـده نـگـری : اگه از تاب بیفتی محاله ببرمت خرید..
آداب اجـتـمـاعـی :وقت غذا دهنت رو ببند!
اصـلـاح رفـتـار :مثه بچه آدم رفتار کن..
انـتـظـار : بذار برسیم خونه.....
کـنـایــه : گریه میکنی ؟ الان یه کاری می کنم واقعا اشکت در بیاد..!
ژنـتـیـک : 4تا اخلاق خوبتم به من رفته..
دانـش و خِـــرد : وقتی به سن من برسی می فهمی..
عــدالــت: یه روزی بچه دار میشی، امیدوارم بچه هات مثه خودت باشن.

 

 

عاقا میخوای کسی از حالت بیخبر نباشه؟
.
.
.
.
.
.
.دوهزار تومن ازش پول قرض بگیر :)))

 

 

 

 

 

 

ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﮕﺲ ﺭﻭ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻥ
ﻧﺸﺴﺘﻪ . ﻣﯿﮕﻪ: ﺑﮑﺸﻤﺶ؟
ﭘـَـــ ﻧــﻪ ﭘـَـــ ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ ﺑﯿﺎﺩ ﻋﻘﺐ
ﻭﮔﺮﻧﻪ ﭼﺸﻤﺎﺵ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯿﺸﻪ

 

 

 

 

ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ،ﻗﺎﺏِ ﻋﮑﺲِ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﻭ
ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯿﮕﻪ : ﻭﺍﯼ ﺩﺍﺩﺍﺷﺘــــــــــــﻪ؟؟؟
ﻣﯿﮕﻢ: ﺁﺭﻩ
ﻣﯿﮕﻪ : ﻋﮑﺴﺸـــــــــــــﻪ؟؟؟
ﻣﯿﮕﻢ ﭘـــَــ ﻥَ ﭘـــَـــ ﺧﻮﺩﺷﻪ ،
ﮔﺬﺍﺷﺘﻤﺶ ﺭﻭ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺩﻣﭙﺎﯾﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪﻡ
ﺭﻭ ﺻﻮﺭﺗﺶ،ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ!!

 

 

 

 

ﺭﻓﺘﻢ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ . ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺭﻭ
ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ . ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ
ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﺵ ﺭﻭ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﮔﻔﺖ ﭘﺪﺭﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﺑﺮﯼ؟
ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﻩ ﮔﻔﺖ ﭖ ﻥ ﭖ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﻣﯽ
ﺧﻮﺭﻡ ! ﺑﯽ ﺯﺣﻤﺖ ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﻨﮏ ﻭ
ﺳﺎﻻﺩ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﺭ ...