دوستان امروز به احترام زبل خان و ضمن عرض تسلیت بهشون آپ نمیکنم . (با تشکر از فامیل دور جهت یاد آوری)

ناراحت