برای دیدن لطفا به ادامه ی مطلب تشریف ببرید . قلب


به نظرتون اینها دارن به چی نگاه میکنن که اینهمه متعجب شدن ؟ حدس بزنید تند نرید پایین ها .

خوب دقت کنید و ببینید از حالات چهرشون چیزی دستگیرتون میشه ؟

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

یه کم بیشتر فکر کن . چی میتونه باعث این حالات در چهره بشه ؟

.

.

.

.

.

.

.

.

به چاقی سیما ؟ نه اون نیست .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

به یه ورمیشل سخنگو  و دارای تحصیلات عالیه ؟ نه اونم نیست 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

خوب معلومه به پــــــــــــــــــــــــــــــــــــراید !!!! نیشخند

من یکیشو دارم صورت شما هم کش اومد ؟

قلب