دقت کردید من چقدر خارنجکی ام ؟

برای دیدن عکسها به ادامه ی مطلب تشریف ببرید .


حالا خودتون حساب کنید نوشابه ی ایل و طایفه چقدریه ؟

من پسته دوست داشتم .

قیافه ی من وقتی از دم  کله پزی رد میشم .

بدجنسکانه ترین ریختی که تا حالا دیدم

چه عددی رو میبینید ؟

 

اینم قیافه ی یکیه که اسمشو نمیارم . اما اول اسمش م آخرش ا

چقدر خوبه آدم استاد باشه یه لحظه فکرشو بکن