برای خواندن جوکهای امروز به ادامه ی مطلب تشریف ببرید . خو هی هر روز باید اینو بگم خو خودتون برید خو خندهقلبقلب


 

 

من یکی که مشکل مالی ندارم
.
.
.
..
چون اصلا مالی ندارم که بخوام مشکلشو داشته باشم

 

 

 

 

 

 

درد دل یک بزاز اصفهانی : ...
.
.
.
.
خانوم اومدس
پارچه خریدس
بردس بریدس
دادس دوختس
رفتس عروسی
کلی رقصیدس
قر دادس
فیس دادس
بچش روش ریدس
خودش از حولش توش گوزیدس
بردس شستس
شیکافتس
پس آوردس ! میگد : رنگشا نپسندیدس

 

 

 

 

 

اگه تو کلاس نباید خوابید پس تو خونه هم نباید درس خوند..!

 

 

 

 

 

 

 

شنیدین میگن به جای "لول"از ماخ(مردم ازخنده)استفاده کنید؟

...
بااجازه بزرگان درصنعت نت، دراین پست چندکلمه جدیدبه ادبیات اینترنت اضافه میکنیم

تاخ:
ترکیدم ازخنده

پاخ:
پوکیدم ازخنده

جاخ:
جیشیدم ازخنده

جخاخ:
جرخوردم ازخنده

سشاخ:
سرویس شدم ازخنده

بشاخ:
بـیهوش شدم ازخنده

پشاخ:
پخش شدم ازخنده

پشکااخ:
پهن شدم کف اتاق ازخنده

بک جَکاکا:
با کاردک جمم کنید ازکف اتاق

بمبمطب:

بذارمابه مرگه طبیعی بمیریم

 

 

 

 

 

به اکبر میگن ;کدوم حیون همه آدم هارو میشناسه؟ میگه گوسفند میگن چرا؟ میگه آخه هرکیو میبینه میگه بهههههههه :)))):