.شنیتبسلامینبتلانتزردورذمسینتلا.ُِ«»ـبرلنیس.سمنبتُ:»ِتنلاد/س:»ینتبنباتکلیسمتاسکیمبنتل

 

چیه ؟ وبلاگ خودمه دلم میخواد اینطوری آپ کنم نیشخند