بوشهر عزیزم تسلیت گریه

چند ماه قبل آذر آبادگانمان بود و اینبار بوشهرمان . 

تو را به جان نام انسانیت با تمام توان بیایید به داد بوشهرمان برسیم .

هموطن ، هم مهینت را تنها مگذار ، شاید دفعه ی بعد نوبت ما باشد . فقط فرض کن این بلا بر سر ما نازل شده بود و چشم به همیاری هموطنان خود داشتیم .

همه با هم به فریاد خاموش چشمهای منتظر هموطنانمان برسیم .

بوشهرم جانم فدایت .گریه