ایرانم کجایت درد دارد
آذربایجانت؟
خراسان جنوبیت؟
بوشهرت؟
حالا سیستانت؟
کدام را مرهم بذارم؟
چگونه؟
چقدر درد داری ایرانم..؟؟

گریه

هموطن سیستانی و بلوچم درد تو درد منست تسلیت .