قبل از ازدواج:خوابیدن تا لنگ ظهر 
بعد از ازدواج:بیدار شدن زودتر از خورشید 

نتیجه اخلاقی:
سحر خیز شدن 

قبل از ازدواج:رفتن به سفر بی اجازه 
بعد از ازدواج:رفتن به حیاط با اجازه 

نتیجه اخلاقی:
معتبر شدن 

قبل از ازدواج:خوردن بهترین غذاها بی منت 
بعد از ازدواج:خوردن غذا های سوخته با منت 

نتیجه اخلاقی:
تقویت معده 

قبل از ازدواج:استراحت مطلق بی جر و بحث 
بعد از ازدواج:کار کردن در شرایط سخت 

نتیجه اخلاقی:
ورزیده شدن 

قبل از ازدواج:دید و بازدید از اماکن تفریحی 
بعد از ازدواج:سر زدن به فامیل خانوم 

نتیجه اخلاقی:
صله رحم 

قبل از ازدواج:آموزش گیتار و سنتور و غیره 
بعد از ازدواج:آموزش بچه داری و شستن ظرف 

نتیجه اخلاقی:
همدردی با مردها 


قبل از ازدواج:گرفتن پول تو جیبی از پاپا 
بعد از ازدواج:دادن کل حقوق به خانوم 

نتیجه اخلاقی:
مستقل شدن 


قبل از ازدواج:ایستادن در صف سینما و استخر 
بعد از ازدواج:ایستادن در صف شیر و گوشت 

نتیجه اخلاقی:
آموزش ایستادگی 


قبل از ازدواج:رفتن به سفرهای هفتگی 
بعد از ازدواج:در حسرت رفتن به پارک سر کوچه 

نتیجه اخلاقی:
امنیت کامل