شرمنده ی همه ی شما من هم روز زن رو با تاخیر تبریک میگم خدمت تک تکون . 

 

 

میگم ما هم امسال اومدیم مثه بچه آدم بریم واسه ننمون هدیه ی روز مادر بخریم خلاصه تا هدیه رو تقدیم کردیم بیچاره نزدیک بود از ترس پس بیفته ، میدونید چرا ؟ فکر کرد من زده به سرم بعدشم هدیه ام رو زد تو سرم و گفت برو گمشو نصف عمرم کردی و بعدش هم از خونه پرتم کرد بیرون و گفت دیگه نبینم از این لوس بازی ها واسه من دربیاری ها . بعدشم سه بار تا شب بهم زنگ زد و پرسید حالم خوبه ؟ ناراحت