فرق نمیکنه دختر باشی یا پسر اما هر وقت خیلی ادعات شد و فکر کردی آره بابا بالاخره من یه کسی هستم یاد اون صحنه ای بیفت که از تو دستشویی داد میزدی مامان بیا منو بشول (ر) . بعدش دیگه ادعات نمیشه . من یه بار میخواست ادعام بشه یاد این صحنه افتادم بعدش چنان احساس حقارت کردم و از دستشویی متنفر شدم که دیگه هرگز نرفتم دستشویی و الان شیک 158 کیلو به وزنم اضافه شده . ناراحت