برای دیدن عکسهای امروز به ادامه مطلب تشریف فرما شده و عسک ببینید . قلب


ای استاد ابر رحمت باش

آخرین روش خنثی کردن مین

با اینکه من ترول نمیذارم ولی اینو دیدم حیفم اومد شما نبینید

این عکسو دیدم یاد بچگیهای خودم . میتی افتادم قهقهه

اینم از معنی تصویری زنبیل

چه حالی میده با تفنگ ساچمه ای پر پرش کنی (روانی ها دست بزنن)

د آخه خواهر من مگه مجبور بودی شوهر کنی ؟ 

بله دیگه اینم از این نوع طالبان

قلب