د اینجا وانیسا برو ادامه مطلب قلب


میگم فکر کنم دفتر آفتابه دزدا تو محله ی اینها باشه .

میگم ما از اینها نداریم ولی یه دختر خاله دارم اونم از اینها نداره 

اینم برای خنک شدن دل بعضی ها 

به جون خودم اگه ما آفتاب پرست بودیم اون بالاییه خواهرم میترابود  اون پایینه من

زنده باد مادر شوهر

اینم واسه ی مادر زن

اینم الان پیش خودش فکر کرده دیگه ته قایمه

نه خداییش خو شما بگین

آقا من بعضی وقتها اینقدر اعتماد به نفس دارم که اگه خر اون اعتماد بنفس رو داشت الان سلطان جنگل بود

 

همه ی شما خواهر برادرهای گلم دوست دارم قلب