آبجی زبل خان صمیمانه در گذشت مادر بزرگ گرامیتان را به شما و خانواده ی محترمتان تسلیت عرض میکنم . ناراحت