پسرها وتقلب در امتحانحتی اگر تجهیزاتتان را بگیرند


حتی اگر تفتیش بدنیتان کردندتک تک لباسهایتان را وارسی کنندو شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارندباز هم میتوانید...!!!

/ 1 نظر / 13 بازدید
fati

eyval kheyli bahal booooooooooooood besara haminan dige[تایید][نیشخند][چشمک][خداحافظ]