گفتم بدونی یه جا خودتو مطرح کنی که لال از دنیا نری

در داشنگاه کبمریج انگلتسان تقحیقی روی روش خوادنه شدن کملات در مغز اجنام شده است
که مخشص می کند که مغز انسان تهنا حروف اتبدا و اتنها ی کلمات را پدرازش کرده و
کمله را می خاوند. به هیمن دلیل است که با وجود به هم ریتخگی این نوتشه شما
تواسنتید آنرا بخاونی
/ 2 نظر / 5 بازدید
امنخ

با اینکه قبلا از این موضوع خبر داشتم ولی جالب بود ممنون

احمق خوندم